jueves, 2 de julio de 2020


DEVOLUCIÓN DEL 60% RESTANTE DEL IMPORTE DE LA CANTIDAD EQUIVALENTE A LA PAGA EXTRA DE 2013.
Nota informativa de la Generalitat sobre la aplicación de la medida de recuperación parcial del 60% del importe de la paga extraordinaria del año 2013 (01/07/20)

Se ha publicado la siguiente nota informativa en el portal ATRI:

“De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional novena de la Ley 4/2020 de 29 de abril de presupuestos de la Generalidad de Cataluña, sobre recuperación parcial de los importes dejados de percibir en aplicación de los acuerdos GOV / 19/2013 y GOV / 20/2013, del 26 de febrero, se emite la siguiente nota informativa referente a la aplicación de la medida de recuperación parcial del importe de la paga extraordinaria del año 2013:

1. La cuantía a abonar corresponde al 60% del importe que se dejó de percibir de forma efectiva durante el ejercicio 2013 como consecuencia de la supresión del importe equivalente de una paga extraordinaria, paga adicional del complemento específico o equivalente.

El abono se producirá en concepto de "Recuperación parcial de la paga extraordinaria / complemento adicional específico / complemento adicional de 2013" y, de acuerdo con la normativa fiscal aplicable, las cantidades abonadas por este concepto se imputan al año 2020 .

En los casos en que se hayan percibido cuantías equivalentes por este concepto en ejecución de sentencia o de otras resoluciones judiciales, las cuantías resultantes serán objeto de adecuación.

2. El abono de las cuantías dejadas de percibir en el ámbito de los departamentos de la Generalidad y los organismos autónomos se hará de oficio, de acuerdo con la previsión siguiente:

- en la nómina del mes de julio de 2020 para el personal en activo o que percibe abono de nómina este mes. En el ámbito de los departamentos y los organismos autónomos de la Generalitat, el abono corresponderá al departamento u organismo donde se presten servicios el mes de julio de 2020.
- en el mes de octubre de 2020 para el resto de personal (que no percibe abono de nómina en julio 2020). En caso de fallecimiento, la solicitud corresponde a los herederos conforme a las normas del derecho civil, con la condición de que no será necesario solicitar el abono ni acreditar nuevamente la condición de heredero si ya se percibieron las devoluciones correspondientes a la paga extraordinaria de 2013. en este último caso, y en función de los datos de que dispongan, los servicios de gestión de personal comunicarán esta circunstancia a los interesados. El modelo de solicitud está disponible en la web  Tràmits gencat.cat. En los supuestos de cambio de datos bancarios, será necesario comunicarlo al departamento o entidad del último destino en activo, mediante el modelo normalizado de solicitud de transferencia bancaria que se puede descargar desde esta dirección web.

3. El abono de las cuantías dejadas de percibir en el ámbito de los entes, organismos o entidades del sector público de la Generalidad se concretan en los términos y condiciones que establezcan las entidades mismas.

El abono se producirá con cargo al presupuesto del organismo, el ente o la entidad a que le hubiera correspondido abonar la paga extraordinaria, la paga adicional del complemento específico o pagas adicionales equivalentes en el ejercicio 2013.

En el caso de entidades u organismos extinguidos, el abono del 60% de la paga extraordinaria del asumirá el departamento, la entidad o el organismo que lo haya sucedido o que haya asumido las funciones”.

 


miércoles, 1 de julio de 2020


LÍNIES DE TREBALL DEL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA PER FACILITAR EL TELETREBALL

 

Hoja Informativa en PDF


El Departament ens ha enviat el document amb les línies de treball per implantar el teletreball a l’Administració de Justícia a Catalunya. A finals d’Abril de 2020 van néixer dos projectes que pretenen ampliar la capacitat de teletreball actual de l’administració de justícia davant d’una repetició d’una situació similar a la viscuda:

-        Projecte de Canvi de Perfil de 750 usuaris de l’administració de Justícia. Passaràn de tenir equip fixe de sobretaula a ser un perfil mòbil amb equip portàtil que li permetrà treballar de forma presencial o remota.
-        Jurisdiccions on es desplega aquest projecte: A Gestors i Tramitadors dels Mercantils, Socials, Família i Contenciós-Administratiu.* Els Auxilis Judicials desenvolupen una activitat que requereix presencialitat.

-        Projecte de Virtualització de 3.000 perfils de l’administració de Justícia. S’habilitarà l’accés voluntari per Internet, des de l’equip personal que tinguin a casa, a e-justícia.cat. Aquest projecte es desplegarà a la resta de jurisdiccions on no es desplega el canvi de perfil amb els portàtils

Calendari

-        A partir del 1 de Juliol s’inicia el desplegament de 750 portàtils. 416 portàtils seran entregats en el mes de Juliol, a les jurisdiccions dels Mercantils i Socials i els 334 portàtils restants durant els mesos de Setembre i Octubre, continuant amb les jurisdiccions de Família i Contenciós.
-        La planificació s’ha fet donant prioritat a les jurisdiccions amb major volum d’assumptes i d’activitat i assegurant equilibri territorial.
-        A finals del mes de Juliol, la totalitat de Gestors i Tramitadors de l’Administració de Justícia de les jurisdiccions Mercantil i Socials disposaran de portàtil i, per tant la possibilitat de treballar de forma presencial o remota.
-        En el mes de Setembre s’iniciarà la virtualització dels 3.000 perfils, aplicant els mateixos criteris de priorització que els definits pel Projecte de portàtils (volum/complexitat i abast/territori).

La comunicació que ens han traslladat simplement informa del fet que es canviaran properament els ordinadors de taula d’alguns òrgans judicials per ordinadors portàtils.. Amb aquesta actuació no s’està regulant ni modificant condicions de treball (que òbviament han de ser objecte de la prèvia negociació entre el Departament i els sindicats), sinó simplement incorporant equipament i mitjans tècnics que en un futur proper permetran prestar serveis en la modalitat de teletreball.

El Departament de Justícia ens informa que pel que fa a les sol·licituds de teletreball efectuades en el marc d’allò establert en l’Annex de l’Ordre JUS/504/2020, de 5 de juny, per la qual s’activa la fase 3 del Pla de desescalada de l’Administració de Justícia s’estableix que el teletreball es voluntari i que haurà de ser autoritzat per l’Administració en cada cas concret prèvia petició del responsable funcional de cada òrgan o unitat. En aquest sentit, l’apartat 3.4 estableix un règim d’accés preferent a la modalitat del teletreball per a les persones vulnerables o que hagin gaudit del permís per deure inexcusable per tenir cura de fills menors de 14 anys o persones dependents a càrrec.

El Departament ha rebut en les darreres setmanes diverses peticions de LAJ’s sol·licitant, en base a aquesta previsió normativa, l’autorització de teletreball per a persones del seu jutjat que reuneixen aquest requisit. Òbviament, l’assignació de teletreball només serà possible quan es disposin dels mitjans tecnològics per a què la persona pugui teletreballar d’acord amb les necessitats funcionals i organitzatives de cada servei, unitat o òrgan. A aquests efectes, des de la Sub-direcció General de Recursos Humans i Econòmics i la DGMAJ s’analitzaran conjuntament les peticions que es rebin a través de LAJ’s i fiscals, de conformitat amb les eines tecnològiques disponibles per a cada àmbit i amb les disposicions previstes en l’Annex de l’Ordre JUS/504/2020.

Fase 1. Juliol 2020

Planificació per Partit Judicial i per ordre de desplegament

A partir del 1 de Juliol, el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya iniciarà l’entrega de 750 portàtils tal i com es disposa en el Projecte de Canvi de Perfil. 416 portàtils seran repartits en els mes de Juliol, durant 16 dies, entre 12 partits judicials i en un total de 69 òrgans judicials, la totalitat dels Mercantils, 14 i dels Socials, 54, més a l’Oficina de Tramitació Concursal de Barcelona Ciutat.

L’entrega continuarà en els mesos de Setembre i Octubre amb les jurisdiccions de Família i Contenciós Administratiu.
A la resta de jurisdiccions a excepció de Penal es desplegarà el Projecte de Virtualització que també facilitarà el teletreball a partir del mes de Setembre per un total de 3.000 perfils.

Al següent enllaç podeu consultar el document amb el calendari d’aquesta primera fase de desplegament dels portàtils.
martes, 30 de junio de 2020


CONCURSO DE TRASLADOS 2020: LISTADOS DE PLAZAS VACANTES.

A continuación os adjuntamos los listados de plazas que se publicarán en el concurso de traslados en Cataluña.

Plazas ámbito Ministerio de Justicia:

Baleares       Castilla-León           Castilla- La Mancha.         Ceuta

Extremadura           Instituto de Toxicología.             Melilla            Murcia


Plazas de Comunidades con transferencias.:lunes, 29 de junio de 2020


Concurso de traslado y procesos selectivos

Información facilitada por el Ministerio de Justicia.

CONCURSO DE TRASLADO.- La intención del Ministerio es publicar la convocatoria a final de julio. STAJ ha solicitado que si la convocatoria es a final de julio, se permita plazo de presentación de solicitudes en septiembre.

GESTIÓN P.A. Turno libre.- El Ministerio quiere tener corregidos los ejercicios antes de que acabe julio. A nosotros nos parece una fecha bastante improbable, teniendo en cuenta el número de ejercicios pendientes aún de corregir, por lo que no creemos que estén antes de la primera quincena de septiembre

TRAMITACIÓN P.A. turno libre.- Tal como hemos informado, el ejercicio de Word se celebrará el día 18 de julio. Se adoptarán medidas de seguridad que implicarán que el espacio de tiempo entre el llamamiento y la realización del ejercicio sea muy amplio, para garantizar la seguridad sanitaria.

El Ministerio además tiene claro que es muy probable que sea necesario hacer examen de incidencias por posibles rebrotes y restricciones de movilidad.

En cuanto a la valoración de méritos que se ha de realizar de oficio, tanto en Gestión como en Tramitación (antigüedad, exámenes aprobados y titulación académica), el Ministerio dice ahora que estará terminada y publicada provisionalmente en la primera quincena de septiembre, abriéndose plazo de alegaciones a continuación. Nos parece algo bastante difícil de cumplir, visto lo que han tardado con la promoción interna, con un tercio de los aspirantes que el turno libre.

PROMOCIÓN INTERNA GESTIÓN P.A. y TRAMITACION P.A.- En cuanto a la promoción interna de Gestión y Tramitación, ya se ha señalado fecha para los ejercicios de lengua autonómica en Tramitación.

La intención del Ministerio de que tomen posesión en octubre o incluso en septiembre, se mantiene.

AUXILIO JUDICIAL.- Los listados provisionales se publicarán no antes del 20 de julio, incluso es posible que se retrasen. Los ejercicios serán en la segunda quincena de octubre o en noviembre.


viernes, 26 de junio de 2020


PRÓXIMA CONVOCATORIA CONCURSO DE TRASLADOS DE LETRADOS
El Ministerio de Justicia nos ha comunicado que el próximo 3 de julio se publicará en el BOE la convocatoria de concurso de traslados para el cuerpo de Letrados de la Adminsitración de Justicia.

La previsión del ministerio es que este concurso se resuelva en el mes de septiembre.TURNO LIBRE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. CONFIRMADA LA FECHA PARA EL TERCER EJERCICIO (WORD)


En la página web del Ministerio de Justicia se ha comunicado que la fecha de realización del tercer ejercicio de las pruebas selectivas para el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, turno libre, se celebrará el día 18 DE JULIO DE 2020, sábado.

En el plazo más breve posible se publicarán las medidas preventivas a adoptar y demás información relevante.


martes, 23 de junio de 2020


OPOSICIONES GPA TURNO LIBRE 2017-18. CORRECCIÓN TERCER EJERCICIO


El Tribunal Calificador Único, del proceso selectivo, convocatoria 2017/2018, del Cuerpo de GPA turno libre, ha adoptado una serie de medidas, con la finalidad, de que los Tribunales Delegados acaben la corrección del tercer ejercicio de la Fase de oposición, como fecha límite el próximo 15 de septiembre.

Esperamos que las dificultades generadas en el Tribunal Delegado de Cataluña, por la dimisión del Presidente del Tribunal, así como la tardía incorporación del Suplente (los Tribunales no pueden actuar sin Presidente, al no poder levantar las actas de las sesiones) y el elevado número de ejercicios a corregir (691) no alarguen la corrección más allá del 15 de septiembre.

Y más si tenemos presente que aún faltaría la corrección de la fase de méritos, que pueden hacer que este proceso selectivo se alargue mucho más allá de lo previsto.

lunes, 22 de junio de 2020


CONVOCATORIA PARA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA DE IDIOMA AUTONÓMICO DE CATALUÑA Y DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (TPA PI)

Se ha publicado en la página del Ministerio de Justicia la convocatoria para la realización de la prueba de idioma autonómico de la comunidad de Cataluña y de Comunidad Valenciana para el cuerpo de Tramitación Promoción interna.


CATALUÑA
Conforme a lo establecido en la base 7.5 de la Orden de convocatoria, este Tribunal acuerda convocar a los opositores incluidos en el Anexo del Acuerdo de 4 de marzo y, que en su día solicitaron la celebración de la prueba de conocimientos de lengua catalana, a este ejercicio de carácter optativo, no eliminatorio, en el día, hora y lugar que a continuación se indica:
- FECHA: 30 de junio de 2020
- HORA: 10:00 horas
-HORA DEL LLAMAMIENTO: 9:00 horas
- LUGAR: Districte Administratiu de la Generalitat de Catalunya, Calle Alts Forns, 44, 08038 Barcelona

COMUNIDAD VALENCIANA
Conforme a lo establecido en la base 7.5 de la Orden de convocatoria, este Tribunal acuerda convocar a los opositores incluidos en el Anexo del Acuerdo de 9 de marzo y, que en su día solicitaron la celebración de la prueba de conocimientos de lengua valenciana, a este ejercicio de carácter optativo, no eliminatorio, en el día, hora y lugar que a continuación se indica:
- FECHA: 25 de junio de 2020
- HORA: 10:00 horas
- LUGAR: las Aulas de Formación nº 1, 2 y 3, situadas en el entresuelo del Edificio C, de la Ciudad de la Justicia de Valencia, Avda. del Profesor Lopez Piñero nº 14. 46013 Valencia
IMPORTANTE:
Para el acceso al centro de examen los opositores deberán acudir con el material necesario para la realización de la prueba, con mascarilla higiénica, y guardar la distancia interpersonal de 1,5-2 metros.
No podrán realizar la prueba aquellos opositores con síntomas compatibles con la Covid-19, ni aquellos a los que se les haya diagnosticado la enfermedad y que no hayan finalizado el periodo de aislamiento o que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de la Covid-19.


jueves, 18 de junio de 2020TURNO LIBRE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA: 3er EJERCICIO (WORD)STAJ ha tenido conocimiento por el Tribunal Calificador Único que el tercer ejercicio del proceso selectivo de Tramitación Procesal y Administrativa turno libre tendrá lugar el SÁBADO 18 DE JULIO DE 2020

Pese a ello, el Ministerio todavía no tiene confirmadas las reservas de facultades en todas las sedes (parece ser que hay problemas en Sevilla y Barcelona) por lo cual la fecha elegida por el Tribunal no puede confirmarse todavía al 100%.
El Ministerio espera poder confirmar la celebración el 18 de julio a principios de la próxima semana o fijar otra fecha si no pudiesen solventarse los problemas de reserva de facultades para el 18 de julio

martes, 16 de junio de 2020CONCURSO DE TRASLADOS 2020. PLAZAS PROVISIONALES DE ÁMBITO MINISTERIOAdjuntamos los ficheros con las plazas vacantes relativas al concurso de traslados ordinario entre funcionarios de los Cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio de la Administración de Justicia 2020, así como las plazas que quedaron desiertas en el concurso de traslados ordinario de 2019 que serán las que se ofrecerán a los aspirantes que aprueben la OEP 2017-2018, y por tanto serán reservadas y no se ofrecerán en el concurso ordinario 2020.

El fichero tiene varias pestañas, una para cada Cuerpo y otra para los ATP diferentes. Cada pestaña tiene varias columnas con distintos datos, de ellas hay tres columnas juntas en las que aparecen plazas. En la primera son las plazas en total, la segunda son las desiertas (OEP 2017-2018), y la tercera son las vacantes (Concurso ordinario 2020), de modo que los datos de la primera columna menos los de la segunda, da como resultado las vacantes para el concurso.

Las plazas de MUGEJU no han sido remitidas todavía.

La intención del Ministerio es convocar el concurso de traslados 2020 a finales de julio.

A continuación podéis ver las plazas que tiene intención el Ministerio de ofertar en su ámbito de gestión:lunes, 15 de junio de 2020


STAJ INFORMA: CONCURSO DE TRASLADOS 2020 y PROCESOS SELECTIVOS


El Ministerio nos informa que entre hoy y mañana nos entregará el borrador de plazas vacantes para el concurso de traslado y desiertas para ofertar a la oposición que corresponden al ámbito territorial gestionado por el Ministerio de Justicia.

La intención es poder publicar el concurso a finales de julio y el Ministerio manifiesta que la petición podrá hacerse por internet.

El Ministerio de Justicia ha confirmado que para final de semana o principios de la semana próxima podrá concretar algunas fechas.

     GESTION PROMOCIÓN INTERNA: Finalizado el plazo de alegaciones al listado provisional de la fase de méritos queda pendiente la publicación del listado definitivo y la realización de la prueba optativa de idioma como pasos previos a la presentación de documentación y oferta y petición de destinos.

     GESTIÓN TURNO LIBRE: Sigue pendiente la corrección del tercer examen. La previsión es que se publiquen listados de aprobados de este ejercicio a final del septiembre, abriéndose la fase de méritos en el mes de Octubre.

   TRAMITACION PROMOCION INTERNA .-Pendiente de realizar las pruebas optativas de lengua. Se suspendieron las pruebas de valenciano y catalán de los días 16 y 18 de marzo y todavía debe señalarse nueva fecha de realización en cuanto sea posible .La intención es que puedan hacerse antes de fin de junio

   TRAMITACION TURNO LIBRE.- La intención del Ministerio es que el  examen de Word se realice entre el 18-26 de julio. Han iniciado los trámites de reserva de aulas, este año las Facultades están cerradas, por lo que podrían realizarlo cualquier día de la semana.

     AUXILIO JUDICIAL.- Pendiente de publicar los listados provisionales de admitidos y excluidos. Es probable que este listado pueda publicarse en breve, incluso antes de final de junio. FECHA ORIENTATIVA de examen para final de septiembre o  en el mes de Octubre.STAJ 15 de junio 2020