miércoles, 25 de febrero de 2015

LA PROPAGANDA OFICIAL DEL NUEVO MODELO DE OFICINA JUDICIAL EN CATALUÑA OCULTA LA VERDAD DEL MODELO: LOS FUNCIONARIOS PIERDEN RETRIBUCIONES Y LA REVISIÓN DE LO IMPLANTADO ES CONTÍNUA

El servicio de Sala de Prensa de la Generalitat de Catalunya ha publicado la NOTICIA que consta literal al final. Resumidamente dicha noticia publicita a bombo y platillo las bondades de la implantación del modelo de nueva oficina judicial en Catalunya al haber aprobado un incremento (80 euros/mes) del Complemento Específico para los funcionarios del Servicio Común de Ejecución de Sentencias (GPA y TPA)  y para el cuerpo de Auxilio que asuma específicamente las funciones de supervisión de Archivos y Efectos Judiciales.

Celebramos esta mejora en las retribuciones de estos servicios, pero esta noticia es parcial, interesada y engañosa. La realidad es bien distinta.


Con la implantación del modelo de la nueva oficina judicial en Catalunya -que por ahora afecta a Olot, La Seu, Cornellà de Llobregat, El Vendrell, El Prat y Amposta- los funcionarios de Justicia de Catalunya PIERDEN RETRIBUCIONES.  Lo que OMITE deliberadamente la propaganda oficial es que con este modelo de nueva oficina el Govern de la Generalitat de Catalunya ha SUPRIMIDO complementos retributivos a muchos más funcionarios y en mayor cuantía:

-          Ha suprimido el complemento de los funcionarios del Servicio Común Procesal General, de hasta 130 euros mensuales.
-          Ha suprimido el complemento mensual reconocido a los funcionarios que desarrollaban las funciones del Juzgado de Violencia sobre la Dona, de hasta 155 euros.
-          A los funcionarios del SCP de Ejecución para los que se acuerda el incremento de 80 euros mensuales SE LES IMPIDE seguir prestando el servicio de Guardia, que efectuaban rotatoriamente percibiendo una compensación de hasta 289 euros por la realización de guardias de 8 días consecutivos.

Al margen de este empobrecimiento generalizado que supone el modelo de implantación de nueva oficina por el que ha optado el Govern de la Generalitat, el PROCESO por el que se ha pasado del modelo antiguo de Juzgados al nuevo de Servicios Comunes está plagado de IMPROVISACIÓN y MODIFICACIONES CONTÍNUAS de las relaciones de puestos de trabajo (Rlts), adjudicación de puestos, de las condiciones de trabajo, etc..., lo que provoca una absoluta indefensión y un caos sin precedentes.

STAJ, como sindicato mayoritario de la Administración de Justicia en Catalunya, ha interpuesto demanda contenciosa contra la Resolución de implantación de este modelo de oficina judicial, que se enmarca dentro de una política de gestión regresiva generalizada por parte de los máximos responsables de la Conselleria de Justícia y el Departament d’Economia hacia el personal de Justicia en Cataluña.

Invitamos a los medios de comunicación a contrastar esta información, quedando a su disposición para aclarar y documentar todas las cuestiones planteadas.

STAJ   25 febrer/2015
 
Esta es la propaganda oficial:

“El Govern incentiva la nova estructura de l'oficina judicial amb l'aprovació d'un increment del complement específic del personal per garantir un servei més àgil i eficaç

  
  • El Consell Executiu ha aprovat dos nous trams del complement específic del personal al servei de l’Administració de justícia que permetrà especialitzar els professionals de gestió i tramitació processal i d’auxili juidicial i garantir, així, una major agilitat i efectivitat de l’Administració de justícia

  • El paper d’aquests professionals és fonamental per dur a terme els tràmits necessaris per executar les resolucions judicials i processals i garantir la tutela judicial efectiva dels ciutadans

  • La nova organització que modernitza l’Administració de justícia s’està implantant als partits judicials d’Amposta, Cornellà de Llobregat, el Vendrell i el Prat de Llobregat

El Govern ha aprovat dos nous complements específics per al cos de gestió i tramitació processal i administrativa i el cos d’auxili judicial amb l’objectiu de garantir l’especialització d’aquests professionals per dotar d’una major agilitat i efectivitat de l’Administració de justícia. La finalitat del complement del cos de gestió i tramitació processal i administrativa és que aquests professionals es dediquin en exclusiva a l’execució de sentències i, en conseqüència puguin assolir el nivell previst de resolució d’executòries. Amb el segon complement, el Govern busca disposar de personal que faci de manera específica les funcions de supervisió en els àmbits d’arxius i efectes judicials als partits on s’implementa l’oficina judicial.

El Consell Executiu ha aprovat un complement específic per als funcionaris del cos de tramitació processal i administrativa adscrits al Servei Comú Processal d’Execució, que és un 17,56% superior al complement genèric retributiu anterior. Als funcionaris del cos de gestió processal i administrativa adscrits a aquest mateix Servei, també se'ls assignarà un complement específic superior, amb un increment del 16,98% respecte l'anterior. L’objectiu de la mesura és incentivar tots els llocs de treball dels serveis comuns processals d'execució, de manera que aquests professionals es dediquin exclusivament a l'execució de les sentències i puguin assolir el nivell previst de resolució d'executòries.

L'agilitat en l'execució és essencial per garantir la tutela judicial efectiva dels ciutadans i, en aquest sentit, el Govern entén que el paper d’aquest servei comú és fonamental per dur a terme els tràmits necessaris per executar les resolucions judicials i processals que s'han de complir de manera forçosa amb celeritat i eficàcia.

Pel que fa al segon complement específic que ha aprovat el Govern per al cos d’auxiliar judicial (que és un 17,95% superior al complement genèric retributiu anterior) té com a objectiu assignar de manera específica les funcions de supervisió en els àmbits d’arxius i efectes judicials. I és que és necessari disposar de personal que actuï com a referent en aquest àmbit als partits judicials on s'implementa l'oficina judicial. Aquest personal ha de fer el seguiment de les actuacions, supervisar el funcionament del programari informàtic específic, coordinar-se amb la resta de personal d'auxili judicial del partit i ser l'interlocutor amb els responsables corresponents dels òrgans judicials i el Departament de Justícia.

Per acord de Govern de 24 de juliol de 2012, l’Executiu ja va aprovar els complements específics de la relació de llocs de treball del personal al servei de l’Administració de justícia a Catalunya dels partits judicials de Girona i Olot i, el 23 de desembre de 2013, dels partits judicials de la Seu d’Urgell, Amposta, Cornellà de Llobregat, el Vendrell i el Prat de Llobregat.

Després de les primeres implementacions de l’oficina judicial a Girona, Olot i la Seu d’Urgell i d’analitzar les diferents situacions dels partits on s’ha posat en marxa i on es preveu fer-ho properament, el Govern ha considerat necessari introduir millores i mantenir els trams retributius aprovats anteriorment. Un cop aprovats els complements, el Departament de Justícia ha de tramitar les modificacions corresponents de les relacions de llocs de treball de tots aquests partits judicials per poder fer efectiva la mesura.

Els serveis comuns processals que preveu la nova organització de l’oficina judicial que s’implantarà a tot Catalunya els propers anys assoleixen un paper fonamental, ja que és on es concentren els recursos humans i materials disponibles per centralitzar les tasques que no requereixen una intervenció directa del jutge o magistrat. Això permetrà rendibilitzar els recursos disponibles i aplicar tècniques de gestió i metodologies de treball homogènies a tots els partits judicials.

Nova organització judicial

El nou model organitzatiu de l’oficina judicial és la resposta a una necessitat evident de renovar i modernitzar l’Administració de justícia, que es basa a compactar funcions en serveis comuns, millorar el suport a la funció jurisdiccional, establir metodologies de treball, enfortir mecanismes de direcció i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació com a instrument principal de treball, entre d’altres.  Amb una major racionalització dels recursos i un ús generalitzat de les TIC, el Govern continua apostant, en tot allò que és de la seva competència, perquè esdevingui un àmbit més funcional, eficaç i de qualitat i ofereixi, per tant, un millor servei a professionals i ciutadans.”

enlace a noticia.